22 Feb 2012

Iracionalnost političkog procesa

Prenosim vam jedno veoma interesantno predavanje koje se bavi razumnom nezainteresovanošću političara i glasača za racionalnim političkim odlukama. Predavač, Michael Huemer, filozof, proširuje koncept rational ignorance koji je Brayan Caplan popularizovao u svojoj knjizi "The Myth of the Rational Voter", na širi kontekst javne politike pokazujući kako politikči proces ima inherentnu tendenciju da dovodi do neracionalnih i pogrešnih političkih odluka.

No comments:

Post a Comment