21 Dec 2012

Destruktivna moć olovke
Ranije sam preneo video I, Pencil koji je inspirisan tekstom Leonard E. Reada, a koju je naširoko popularizovao Milton Friedman u serijalu Free to Choose. Ova kratka priča ilustruje kompleksnost društvenog poretka tržišta koji mobiliše stotine hiljada ljudi, njihov rad, mašine i tehnologiju kako bi se proizvela jedna vrlo jednostavna sprava poput drvene olovke. Ova priča na najbolji način ilustruje koliko je zapravo važna interakcija ogromnog broja pojedinaca. Sistemu cena, konkurencije i tržišta omogućava da se potrebne informacije, znanja i procesi prenesu sa jednog kraja Sveta na drugi a da roba, poput drvene olovke, nastane i doputuje do krajnjeg korisnika.

Gornji video koji sada prenosim dodatno doprinosi objašnjenju važnosti spontanog društvenog poretka tržišta. Odnosno, prikazuje se još jedna važna karakteristika prenosa informacija i znanja. A to je kreativna destrukcija. Taj proces podrazumeva odstupanje od starih metoda proizvodnje i oslobađanja resursa koji su bili uposleni u takvoj strukturu, radi ulaganja ljudskog napora, resursa i mašina u nove bolje metode proizvodnje. Ovaj koncept formulisao je veliki ekonomista Joseph Schumpeter i smatrao ga je fundamentalim za napredak i ekonomski progres. On se oštro protivio svakom vidu društvenih napora, privatno ili kroz državne subvencije i intervencije, koji teže ka očuvanju prevaziđenih metoda proizvodnje. Tako je, zbog svoje efikasnosti u zadovoljenju ljudske potrebe i jeftinoći proizvodnje, obična olovka zamenila stotinama godina primenjivano pero za pisanje.


No comments:

Post a Comment